• celalcanh.h.oglu@gmail.com

Category ArchiveC++

trabzon-c-programlama-dili-kursu-egitimi1

Bilgisayar Programlama ve C++ Ders-3

c-c-programming-for-hackers-part-1-introduction-1280x600

Bilgisayar Programlama ve C++

Fonksiyonlar

Fonksiyonlar,  C++ programlama dilinin temel yapı taşlarıdır. Belirli bir adı olan program parçacıklarıdır ve bu isimlerle çağrılırlar. Fonksiyonların gene yapısı şu şekildedir.

türü fonksiyon adı (parametre listesi)

{

deyimler

return

}

Fonksiyonlar, bir değer veya bir sonuç üretmek üzere tasarlanırlar. Bu nedenle bir veri türüne sahip olmaları gerekir. Örneğin; fonksiyon bir değer üretecek ise veri türü int olarak tanımlanır. Bu durumda, fonksiyondan sonuç döndürme işlemini gerçekleştirmek üzere, return deyimini kullanır.  Ancak,  herhangi bir değer dönülmeyecek ise fonksiyonun veri türü olarak void tanımı yapılır.

c_

cpp

1. main() Fonksiyonu

Bir C++ programının içinde çok sayıda fonksiyon yer alabilir; ancak mutlaka bir main() fonksiyonu bulunmalıdır. Program yürütülmeye başladığında, öncelikle, programın içinde bağlanmış bulunan bir başlangıç yordamı çalışır ve bu yordam da main() fonksiyonunu çağırır.

cpp2

C++ Ön işlemcisi

C++ programlarının kendi derleyicisi ile olan ilişkisi C++ ön işlemcisi yardımıyla sağlanır. Çeşitli emirlerden oluşan ön işlemciler, C++ derleyicisinin kaynak kodunu denetlemekte kullanılır.

Ön işlemci emirleri program içinde (#) işareti ile başlar. C++’ın en çok kullanılan  emirleri #include ve #define ile tanımlanmaktadır. Ön işlemci emirleri (;) ile sonlandırılmaz.

1. #include Emri

Bu emir, bir kaynak dosyasının programa dahil edilmesini sağlar. C++’a dahil edilen dosyalar  Başlık Dosyası olarak adlandırılır. Başlık dosyalarında, standart kitaplık fonksiyonları hakkında bilgiler yer alır ve bu fonksiyonları kullanabilmek için söz konusu dosyaları programa dahil etmek gerekir.

Aşağıdaki programda main() fonksiyonu içinde bir mesajı yazabilmek için “<<” işleci kullanılmıştır. Bu işleci kullanabilmek için programa <iostream> başlık dosyasının dahil edilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde program bu işleçleri yorumlayamaz.

 cpp3

2. #define Emri

Bu emir, sembolik değişmezlerin tanımlanmasını sağlar. Söz konusu ön işlemci, bir isim ve bir değer ile birlikte tanımlanır. Kullanılan ismin büyük harfle yazılması bir zorunluluk olmamakla birlikte, genel bir alışkanlık olarak kabul edilmektedir.

cpp4

Açıklama Satırları

Özellikle uzun C++ programlarında, program bölümlerinin hangi işlemi yerine getirdiğinin bilinmesi için, satırlar arasına söz konusu kodların hangi amaçla yazıldığını belirten ifadeler kaydetmekte yarar vardır. C++ programının herhangi bir yerine açıklama satırları eklemek için, açıklamanın başına  (//)  eklenir. Bu işaretle başlayan ifadeler C++ derleyicisi tarafından yok sayılır ve herhangi bir işleme tabii tutulmaz.

cpp5

Halil Birtan ALCAN

trabzon-c-programlama-dili-kursu-egitimi1

Bilgisayar Programlama ve C++ Ders-2

iS7Zxu

iS7Zxu

Bilgisayar Programlama ve C++

C++ Dilinin Temelleri

C++ Karakter Seti

Her programlama dilinin kendisine özgü bir takım karakterleri vardır. Bu karakterler ve ne anlama geldikleri önceden tanımlanmıştır. Örneğin; * (yıldız) karakteri BASIC dillerinde sadece çarpma anlamına gelirken, C++’da çarpma işleminin yanı sıra çok daha farklı işlevler yüklenmiştir. Bu durum diğer karakterler için de geçerli olabilir. Örneğin; ^ (şapka) işaret BASIC dillerinde üs anlamına gelirken, C++ dilinde bu karakterin böyle bir anlamı yoktur. Aşağıdaki çizelgede C++’da kullanılabilecek karakterler sınıflandırılmıştır.


C_karakter_izelgesi_


Etkisiz boşluk karakterlerinin ingilizce karşılığı ‘whitespace’ olup, bu ifade ‘beyaz boşluk’ şeklinde Türkçeye çevrilebilir. Etkisiz boşluk karakterlerinin program içinde kullanılıp kullanılmaması derleyici için farketmez. Ancak bu durum C++’la program yazan bizler için önemlidir. Yazdığımız programların okunabilirliğinin kolaylaştırılması amacıyla sıkça kullanacağımız karakterlerin başında etkisiz boşluk karakterleri gelmektedir.

Yukarıda yer alan Etkisiz Boşluk Karakterleri ile Diğer Karakterler’in yüklendiği işlevler aşağıdaki tabloda verilmiştir.


cpp


C++ Programlarının Yapısı

Öncelikle, çok basit bir örnek program yazalım ve C++ programlarının yapısını bu örnek program üzerinde inceleyelim.

Uygulama

uygulama_1


 • 1. ve 2. satırlarda programımıza ait açıklama ifadeleri yer almaktadır.

//ilk C++ programim

/*bu program Dev-C++  5.11 kodlayicisi kullanilarak hazirlanmistir*/

C++’da yazılan bir program çalıştırıldığında ‘//’ ile başlayan satırlar atlanır; çalıştırılmaz. ‘//’ karakterleri ile başlayan satırlar, programın belirli satırlarında (kod parçalarında) ne iş yapıldığının açıklandığı yorum satırlarıdır. C++’da birden fazla satırı yorum olarak belirtmek için ‘/*’ ve ‘*/’ karakterleri kullanılır. ‘/*’ karakterleri yorumun başladığı yeri, ‘*/’ karakterleri ise yorumun bittiği yeri belirtir.

Çoğu kişi tarafından gözardı edilse de, yorumlar, bir programın akışının kolayca anlaşılabilmesi için çok önemlidir. Yorum satırları eklenmemiş bir programın aradan zaman geçtikten sonra çözümlenmesi ve üzerinde değişiklik yapılabilmesi çok zor olabilir. Bu nedenle programlarımızda mutlaka yorum yazmalıyız.

 • Devamında ‘iostream’ isminde bir dosya programımıza eklenmektedir.
#include <iostream>

#include komutu, kendisinden sonra gelen dosyayı programımıza dahil eder. Diğer bir ifadeyle, bu satır, ‘iostream adlı dosyayı bul ve programa ekle’ anlamını taşımaktadır. Birtakım dosyaları neden programımıza eklemek zorunda olduğumuzu ileride, daha ayrıntılı olarak ele alacağız.

 • Devamında C++’la gelen bir yenilik karşımıza çıkmaktadır.
using namespace std;

Normal olarak, programımızın programda kullandığımız ‘cout’ ifadesi için C++’dan izin istememiz gerekir. Sadece ‘cout’ ifadesi için değil, ileride göreceğimiz ‘cin’ vb. gibi ifadelerden önce de std:: kalıbını kullanmak zorundayız.

std::cout<<“Merhaba Dunya…” << “\n”; 

Ancak ‘using namespace std;’ ifadesi isim çakışmalarını önlemek amacıyla, std isim alanının kullanımın programa dahil edilmesini sağlar ve böylece ‘cout’,’cin’vb. gibi ifadelerden önce std:: ifadesini kullanmaya gerek kalmaz.

 • int main() satırı programımızın işlemeye başladığı satırdır. Her C++ programı ‘main’ isminde bir fonksiyon içerir. Fonksiyonlar ise, program içerisinde çağrılarak kullandığımız, belli bir işi yaparak sonucu bize geri döndüren kod parçalarıdır. Bir C++ programı bir veya daha fazla fonksiyondan oluşabilir. Bir fonksiyon, altyordam (subroutine) olarak da adlandırılır ve bunlar programın bir başka yerinde isimleri kullanılarak çağrılabilir.

‘main’ fonksiyonu, programın ilk olarak çalışmaya başladığı özel bir fonksiyondur. ‘main’ ifadesinin başında yer alan ‘int’ ifadesi fonksiyonun işini tamamladıktan sonra kendisini çağıran sisteme ne tür bir veri döndüreceğini tanımlayan bir ifadedir. Bu konuyu da, ileride, daha ayrıntılı bir şekilde ele alacağız.

 • 7. satırda yer alan ‘{‘ karakteri, ‘main()’ fonksiyonunun başlangıcını; 10. satırda yer alan ‘}’ karakteri ise söz konusu fonksiyonun bittiğini göstermekte olup bu karakterler arasında kalan kısımlar ‘blok’ olarak adlandırılmaktadır. Bir fonksiyon; ‘{‘ ve ‘}’ işaretlerinin arasına yerleştirilen  bir ya da daha fazla sayıda bloklardan oluşabilir.

Blokların içinde deyimler yer alır. Deyimler, programın amacına ulaşması için gereken işlemleri yerine getiren komutlardır. Deyimler noktalı virgül ‘;’ karakteri ile son bulur. Bir satırda, deyim sonları ‘;’ işaretiyle belirlenmek koşuluyla, birden fazla deyime yer verilebilir. Bir satırın sonunda ‘;’ işareti yer almıyorsa, bu satırdaki deyimin bir alt satırda da devam ettiği anlaşılır.

Bu durumda, fonksiyonumuz sadece 8.satırı içeren tek satırlık bir fonksiyondur; 7. satırda başlamaktadır ve 10. satırda bitmektedir.

 • 8. satır, programımızda asıl işi yapan satırlardır.
cout << “Merhaba Dunya…” << “\n” ;

Bu satırda, ‘ cout’ deyimiyle birlikte ‘ <<‘ operatörü kullanılarak, verilen değerleri, ki bizim örneğimizde bu değerler ‘ Merhaba Dunya…’ ifadesidir, ekranda görüntülüyoruz. 8.satırın sonunda yer alan “\n” etkisiz boşluk karakteriyle de satır başı yaparak, ifadelerimizin ekranda alt alta yani satırlar halinde görüntülenmesini sağlıyoruz.

Buradan sonra fonksiyonumuz görevini tamamlamaktadır.

 • return 0;

‘return 0’ ifadesi, program akışının bu fonksiyondan çıkarak, kendisini çağıran satıra geri dönmesini sağlar. Bizim ‘main()’ fonksiyonumuz herhangi bir kodla çağrılmadığı için program sisteme geri döner, yani sonlanır.

 • 10.satır, yukarıda da belirttiğimiz gibi, fonksiyonumuzun sonunu belirtmektedir.
 • C++ kaynak programları oluşturulduktan sonra bir isim verilerek kaydedilir. Derleyicinin programı algılayabilmesi için, kaynak dosyanın uzantısı ‘.cpp‘ olmalıdır.
 • Kaydedilen program derlenir. Derleme sonucunda herhangi bir hata ile karşılaşılmaz ise ‘.obj’ dosyası yaratılır.
 • Derlenen programa, build işlemi uygulanarak. ‘.exe.‘ uzantılı bir uygulama dosyası oluşturulur. Bu dosya çalıştırılarak programdan beklenen sonuçlar (kodlamalar doğru ise) elde edilir.

HALİL BİRTAN ALCAN

trabzon-c-programlama-dili-kursu-egitimi1

Bilgisayar Programlama ve C++ Ders-1

c-c-programming-for-hackers-part-1-introduction-1280x600

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA VE C++

  C++ Programlama Dili

        D.Ritchie tarafından iki eski dilden yararlanılarak geliştirilmiştir.

        BCPL (Binary Coded Programming Language) ve B

 • UNIX işletim sistemini yazmak için kullanılmıştır.
 • Günümüzde birçok işletim sistemi C veya C++ kullanılarak yazılır.
 • Donanımdan bağımsız, taşınabilir (portable) programlar yazılabilir.
 • C programları fonksiyon (function) adı verilen bağımsız program parçalarından oluşur.
 • Programcılar kendi fonksiyonlarını yazabildikleri gibi, C kütüphanesinde bulunan ve önceden yazılmış olan fonksiyonları da kullanabilirler.

Bilgisayar yazılımları doğal olarak bir sorunu yani bir problemi çözmek üzere hazırlanır. Aslında problem çözümü sadece bilgisayar bilimleri alanında değil, diğer tüm bilim alanlarında ve hatta günlük yaşantımızda karşımıza çıkan bir olgudur. Problemin özelliğine bağlı olarak her bir alanda kendi özel çözüm yöntemleri ve problemi anlama ve çözümleme yöntemleri bulunmaktadır.

Biz konuya program geliştirme açısından bakarak, problemin nasıl çözüleceği konusuna eğileceğiz. Bu açıdan ilk bakıldığında, problemin ortaya çıkışından, çözümünü gerçekleştirinceye dek olan sürecin iki temel aşamadan oluştuğunu söyleyebiliriz.

 • Problem çözme aşaması
 • Gerçekleştirim aşaması

Problemin çözüm aşaması da kendi içinde alt süreçlere ayrılmaktadır. Problem çözme aşamasında aşağıdaki adımlar erine getirilir:

 • Problemin tanımlanması
 • Çözümün ana hatlarının ortaya konulması
 • Ana hatlara bağlı olarak bir algoritmanın geliştirilmesi
 • Algoritmanın doğruluğunun sınanması

Problemle ilgili algoritma ortaya konulduktan sonra, bu algoritmaya uygun olarak bilgisayar programlarının hazırlanması ve çalıştırılması gerekecektir. Gerçekleştirim adı verilen bu aşamada aşağıdaki adımlar yerine getirilir:

 • Algoritma kodla belirli bir programlama diline dönüştürülür.
 • Program bilgisayarda çalıştırılır.
 • Programın belgelemesi ve bakımı yapılır

Bu iki süreç birleştirilerek, problemi bilgisayar aracılığıyla çözmek için, algoritma bulma ve programlama süreci şu şekilde ortaya konulabilir.

 • Problemi belirleme ve anlama
 • Algoritma hazırlama
 • Program geliştirme
 • Programı yürütme ve doğruluğunu değerlendirme.

Programlama süreci ardı ardına işlemlerden oluşmasına rağmen, bu sürecin herhangi bir adımından geriye dönerek işlemleri tekrarlamak mümkündür.

        ALGORİTMA:

Algoritma, bir problemin çözülebilmesi için adım adım uygulanan kurallar dizisidir ve bir problemi çözmek için gerekli yöntemi tanımlar. Algoritma, doğru icra edildiği zaman, verilen problemi çözecek adımlar dizisinden oluşur.

Algoritmanın basitliği, kolay anlaşılır olması ile ilişkilidir. Adım sayısının ise az olması istenir. Aynı işi gören iki algoritma arasında, bilgisayarda daha az zaman gerektireceği için, adım sayısı az olan algoritma tercih edilir. Algoritmalar, her türlü alternatif giriş yolu düşünülerek sonuca ulaşıldığının garanti edilmesini hedef alır. Buna ek olarak bir algoritmada, girilen verilerin değerlendirilmesi ve buna karşılık olarak sonuçların elde edilmesi gereklidir. Algoritmada olması gereken özellikler aşağıda açıklanmaktadır.

 • Girdi/Çıktı: Her algoritmanın bir giriş ve bir çıkış değeri olmalıdır. Girdi; algoritmanın üzerinde işlem yapılası için aldığı veridir; çıktı ise algoritmanın girdiye karşı elde ettiği sonuçtur.
 • Açıklık: Birden fazla anlama gelebilecek yani ikilemde kalınabilecek ifadelere sahip adımlar oluşturulmamalıdır. Bu nedenle her adım açık ve anlaşılır bir biçimde ifade edilmelidir.
 • Sonluluk: Bir algoritma her ne koşulda olursa olsun sonlu sayıda işlem içermeli ve işlemlerin de süresi sonlu olmalıdır.
 • Etkinlik: Bir algoritma aynı zamanda gereksiz tekrarlardan kaçınmalıdır ve gerektiği zaman başka bir algoritma içindede kullanılabilmelidir.

Algoritmalar oluşturulurken sıklıkla ya doğal dilden ya da akış diyagramından yararlanılır. Eğer algoritma oluşturulurken bir dil kullanılmışsa bu dil, matematiksel ifadelerin de içinde bulunduğu ve konuşurken kullandığımız bir dil olduğu gibi, özel olarak algoritma tasarımı için hazırlanmış bir dil de olabilir. Öncelikle, algoritmanın konuşma dili yardımıyla oluşturulmasına yönelik birkaç örneği inceleyelim.

        ÖRNEK-1: Klavyeden girilen iki sayıyı toplayan programın algoritması

Girdi: Birinci sayı (x), İkinci sayı (y)

Çıktı: İki sayının toplamı (toplam)

 1. Başla
 2. x değerini gir
 3. y değerini gir
 4. toplam=x+y
 5. toplam değerini ekrana yaz.
 6. Bitir

        ÖRNEK-2: Klavyeden girilen iki sayıyı karşılaştırıp büyük olan sayıyı bulan algoritma

Girdi: Birinci sayı (x), İkinci sayı(y)

Çıktı: Büyük sayı

 1. Başla
 2. x değerini gir.
 3. y değerini gir.
 4. Eğer x,y’den büyük ise adım 6’ya git.
 5. Eğer y,x’den büyük ise adım 7’ye git.
 6. x değerini ekrana yaz ve adım 8’e git.
 7. y değerini ekrana yaz ve adım 8’e git.
 8. Bitir.

Akış diyagramı, bir algoritmanın adımlarından mantıksal sırasını, adımların birbiri ile bağlantısını, bir işlemden diğerine nasıl gideceğini belirten kontrol mekanizmalarını, özel bazı şekil ve sembollerle anlatan bir ifade tarzıdır. Akış diyagramında kullanılan şekil ve semboller artık standart hale gelmiştir. Aşağıda, bir akış diyagramında sıklıkla kullanılan şekil ve semboller ile kullanıldıkları yerler verilmektedir.


_JPG

Akış diyagramları çeşitli problemler için kullanılabilir. Örneğin;


_rnek_

HALİL BİRTAN ALCAN

c-c-programming-for-hackers-part-1-introduction-1280x600

Algoritma Nedir ? Nasıl Olmalıdır ? Örnek Çalışmalar İle Algoritma Kavramı.

Arkadaşlar Merhaba Ben Niyazi Işık Sizlerle Eglenebileceginiz Ögrenebileceginiz Anlaşılabilir Bir Yazı Ve Bilgi Türleriyle Paylaşımlar Yapacagım

Burda Bulunacagım Süre Zarfında Sizden Ricam Dersleri Kendi Oluşturacagınız Bir Program Şeklinde Dinleyerek Anlayarak Anlamadıgınız Yeri Tekrar Okuyup. Deney Veya Teorik Olarak Çalışmanızdır.

20.  Yüzyılın Başlarından Ve Öncesinden Beri Yaygın Olan MCU ( Micro Controller Unit ) Mikro Kontrol Üniteleri Yani Mikrodenetleyicilerin Belli Başlı Konularından Olan Ve Diger Bilim Dallarındada Kullanılan Algoritmadan Giriş Dersi Olarak Bahsedelim.

Öncelikle Arkadaşlar Bu Algoritma Kavrama Konusunda Çok Hassas Ve Dikkatli Olmanızı Tavsiye Ediyorum .

Şayet Bu Konu Sizin Problem Çözme Ve Fikir Üretme Yaratıcılık Odaklanma Gibi Ön Sezilerinize Yardımcı Olacaktır.

Gelin Yakından İnceleyelim..

ANALİZ ETME :

Müşteriniz Gelir Sizden Belli Başlı Şeyler İster Sizde Düşünüp Yaparsınız Bunları Yaparken Elinizde Olan Veya Olmayan Yapılması Gereken Veya Gerekmeyen  Durumları Analiz Edip Kendinize Rapor Edersiniz. Böylelikle Daha Az Hata Ve Güzel Sonuçlarla Karşılaşırsınız  .

TASARIM: 

Yapılan Analiz Sonucunda Hangi Teknolojilerin Kullanılacagı Gibi Unsurlar Belirlenir .

Yazılacak Olan Yazılım yapılacak Olan Program Web Tabanlımı Yoksa Bir Makineyimi Yada Bir Elektronik Cihazı Yada Farklı Bir Ekipmanımı Çalıştırıcalıgı Düşünülür.

Hangi Program Dili Hangi İşlemlerin Yapılması Bu Konu İçin Önemlidir.

TEST : 

Bu Konu En Önemlisidir Arkadaşlar Yaptıgınız Program Yazılım Herhangi Ne Olursa Olsun Emin Olana Kadar İyice Testten Geçirmelisiniz Her Fonksiyonunu Özelligini İşlemleriniz Kontrol Edip Müşteriye Öyle Teslim Etmelisiniz Aksi Taktirde Yazılımı Teslim Ettiginizde Sorun Çıkarıp Müşteri Tekrar Size Getirdiginde Programın Yada Yazılımın Algoritma Mantıgını Yazılım İşlemlerini Unutabilirsiniz Burda Dikkatli Olunması Gereken En Önemli Konulardan Birisidir Test! .

ALGORİTMA NEDİR ?

Algoritma Yapmak İstediginiz Düşündügünüz  Yapacagınız Bir Düşünce Ve Odaklanma Şeklidir.

İnsan Herzaman yapmak istediklerini Önce Düşünür Sonra Tasarlar Sonrada uygular.

Bizde Algoritmadan Programlama Ve Tasarlama İşlerinde En Çok İhtiyaç Duyacagımız Düşünce Şekli Algoritma Kavramı Olacaktır .

ALGORİTMA NASIL OLMALIDIR ?

 •  Yazacagınız Veya Yapacagınız Herhangi Bir Tasarımda Kolaylık İşlevselliktir.
 •  Karmaşık Olmayan Düzenli Anlaşılır Alıcı Ve Satıcının Anlayacagı Ve Yorumlayacagı Gibi Olmalıdır.
 •  Aksi Taktirde Yapacagınız Yazılım Veya Herhangi Bir Tasarım Sizin Aleyhinize Olacagı İçin Kötü Sonuçlar  Alabilirsiniz.
 •  Örnek Vermek Gerekirse Hayatın Bir Başlangıcı Ve Sonu Oldugundan Algoritmanında Bir Başlangıç Ve Sonu  Olmalıdır .
 •  Yani Yaptıracagınız Bir İşin Başlangıcından Sonuna Kadar Olan Şeyleri Kısa Ve Öz Yazılımın Anlayacagı Bir  Şekilde Yazmalısınız Ki En Çok Hata Burda Olur .

ALGORİTMANIN FAYDALARI

 

 •   Programı Yazmadan Önce Algoritmasını Oluşturmak Yazılımı Test Etmek En Önemli Unsurlardan Birisidir.
 •   Öncelikle Bir Prototip Yaparken Belirli Aşamaları Yapmamız Gerekir .
 •   Avantajlara Gelecek Olursak . Program Sade Ve Kolay Bir Biçim Alır.
 •   Kolay Ve Basite İndirgeyip Anlaşılır Bir Şekilde Kod Yazmanızı Saglar Ve Odak Noktanız Artar.
 •   Hazırlayıp Satacagınız Bir Yazılım Türü Sizin Müşteriniz Tarafından Alınıp Karşı Tarafında Programın Eksik –   Yerlerini Kendine Göre Yorumlamasına Düzeltmesine Yada Belirli Eklemeler Yapmasına Olanak Saglar
 •   Hata Riski En Aza İndirgenir Çünkü Düşünerek Ve Denetleyerek Yaptıgınız Bir İşte Hata Payı Diger                      Çalışmalara Göre Daha Az Olacaktır.

ALGORİTMANIN OLUŞTURULMASI

AKIŞ DİYAGRAMLARI

Bunlardan Pseudo Kod Dedigimiz Bagzı Sembollerle Yapılmış işlemler Var Ama İlk Aşamada Zorlanabileceginizi Düşünerek Basit Bir İşlem Söyleyecegim Sizlere.

Diyagram Nedir ? 

Diyagram Program İçinde Oluşacak Ve Oluşmuş Yada Yapılacak İşlemler Gibi Şeylerdir .

Bunları Siz Beyin Algılarınız Yada Düşüncelerinizde Tasarlayabilirsiniz.

Tasarımınız Şu Şekilde Olursa Daha İyi Sonuç Alacagınız Kesindir .

Veri Girişi / Çıkışı = Bunlar Sizin Belirttikleriniz Ve Olacak Şeylerdir .

İşlem / Atama = Burda Yazılımın Yapması Gereken Şeyler Belirtilir İsteginiz Dogrultusunda

Sorgu / Karar = Yazılım İçinde Olan Şeyleri Sorgular Karar Verir Ve Yapar !

Başla / Son = Burda Yazılımın Döngüsüne Göre Ya Başa Dönüp Tekrar Başlar Yada Son Verir Yani Durur.

BİLMEMİZ GEREKEN BAGZI TERİM VE KAVRAMLAR.

 •  DEGİŞKEN = Degişkenler Dışarıdan Veya Bir İşlem Sonucunda Elde Edilen Verilerin Saklandıgı Belleklerdir.
 •  ATAMA = Atama İşleminde Eşitligin Yani ( = ) İşaretinin Sagındaki İfade Soldaki Degişkene Aktarılır.
 •  SORGU = Program İçine Dışarıdan Alınan Degerlerin Veya Program İçinde Üretilen Bazı Deger Ve Degişkenlerin Durumunun Kontrol Edilmesi İşlemine Sorgu Denir.
 • DALLANMA = Sorgu İşlemi Sonucunda Algoritmanın İki Veya Daha Fazla Dala Yada Yöne Ayrılmasına Dallanma Denir.
 • FONKSİYON = Belli Bir İşi Yapmaya Yarayan Hazır Veya Kullanıcı Tarafından Oluşturulan Kodlara Fonksiyon Denir.

Biliyorum Biraz Karışık Gelin Örneklerle Anlatmaya Çalışalım.

TERİM VE KAVRAM ÖRNEKLERİ 

DEGİŞKEN NEDİR ? 

Degişkenler Mcu Yada Dahili Hafıza İçinde Barındırılır . Yazdıgınız Yazılıma Göre İşlev Görmektedirler.

Örnek Olarak Yazılımınızda Her Hangi Bir Veri Yada Sayı Gibi Elemanları Bu Degişkenlerin İçine Atmak Zorundasınız Ki Diger Durumlarda Yine Alıp Ordan Program Kullanabilsin.

Tıpkı Örnek Vermek Gerekirse Evinizde Bir Kalem Var Ve  Kalem Hep Aynı Yerde Durması Gerek Eger Ordan Onu Biri Alırsa Onu Kullanamayız Ve İşlem Yapamayız Yazılımda Bu Şekilde Olmak Zorunda .

Degişkenlerimiz = X  ve Y Olsun .

X Ve Y Degişkenlerine Sayı Atayalım X Degişkenimiz 10 Sayısını Ve Y Degişkenimiz 20 Sayısını Alsın Artık Bu Sayılar O Degişkenlerin İçinde Yani Atamış Olduk Atama Konusuna Birazdan Degineceginiz.

Şimdi Programda Bir Durum Veya Bir Şey Belirttiniz İçinede X Ve Y yi Atadınız Koydunuz Diyelim Ordaki Duruma Göre X ve Y Yazısının İçindeki 10 ve 20 sayısını kullanabileceginiz anlamına gelir ister toplama ister çıkarma ister bölme ister çarpma bu tamamen size baglı

yada x ve y degişkenlerine Alfabeden Sayı Eklemeniz Mümkün Mesela X’ in İçine Ali Y’ nin İçinede Veli Yazalım Bunlar Herhangi Bir Fonksiyon Veya Durumun İçinde Belirtilsin Bunları Kullanmış Olursunuz.

DEGİŞKENLER İÇİN VERİ TİPLERİ 

Veri Tipleri turler

ATAMA NEDİR ?

Biliyorsunuz Matematikte   (=) Eşittir İşareti Vardı Ama Bu Program İçinde Çok Kullanıldıgı İçin Çogu Kişi Bunun Hala Burda Eşittir Oldugunu Biliyordu .

Hayır . Kesinlikle Yanlış

Atama İşlemi (=) İşaretiyle Sagdaki İfadeyi Soldaki Degişkenin İçine Atar.

Örnek Vermek Gerekirse.

X Ve Y Degişkenimiz Var Yine Aynı Olsun .

X Degişkeninin İçine Y Degişkeninin İçindeki Degeri Atmak İstiyoruz.

X=Y; Dedigimizde Bu İşlem Tamamlanmış Oluyor.

Yani AZ Önce X Degişkeninde 10 Y Degişkenimizde 20 Vardı Biz Y Degişkeninin İçindeki Degeri X Degişkenine Atadık Böylece X Degişkeninde  20 Sayısını Elde Etmiş Aritmetik Toplamış Olduk Ama Bunu Yazılımda Yaptıgınız Toplama Gibi Algılamayın Bu Sadece Degişkenin İçine Veri Atamış Oldugumuz Anlamına Gelir.

KULLANABİLECEGİMİZ MATEMATİKSEL OPERATÖRLER.

Operatörler

4 işlemi hepimiz biliyoruz bunları program içinde bu tabloda gördügünüz şekilde yapabiliriz

istedigimiz işlem veya fonksiyonlarda bu operatörleri kullanacak karşılaştırma ve sonuç almamız mümkündür.

Fark Ettiyseniz İşlemlerin Veya Çogu Fonksiyon Fonksiyona İlerde Deginecegiz Degişkenler Vs Bunların Bitiminde Her Zaman ( ; ) Şu İşareti Kullanıyoruz Ki Program Yani ( Arayüz ) Yazılımda Dahil Ordaki İşlemin Sonuna Geldigini Anlasın . Bu Küçük Üst Üste İşareti Çok Önemli En Çok Unutulan Şeydir.

SORGU NEDİR ? 

Elinizde 2 adet elma var ve bu elmaları İster Karşılaştırma İster 4 İşlem Yapma İsterseniz Farklı Sonuçlar Elde Etmek İçin Kullanırsınız.

Elmalarımızın biri Tam Biri 2 Yarım Elma Toplamda 2 elma ediyor Ama Bir Fark Var bu Fark 1 elmanın 2 yarım olması.

işte tam burda program içinde yazılıma bunu belirtirsek ki belirtmemiz lazım dogru bir sonuç alırız ne demek istiyoruz.

tam elma ile yarım elmayı karşılaştıralım diyelimki Eger 1 elma 2 yarım elmaya eşitse  ” Eşit ” Yaz

Eger 1 Tam Elma 2 Yarım Elmaya Eşit Degilse ! ” Eşit Degil ” Yaz

Yazılım Bakacak Kontrol Edecek Denetleyecek Ve İnsanların Yaptıgı Gibi Matematiksel İşlem Yaparak Sonucunun

” Eşit Degil ” Olduguna Kanaat Getirecek . Çünkü Diger Elma 1 Elmayın 2 yarısıydı .

Kısacası Sorgu Bir İşlemde Karşılaştırma Kontrol Etme Gibi İşlevlerin Yerine Getirilmesini Saglar Ve Sizde Daha Düzgün Ve Dogru Bir Sonuç Almış Olursunuz.

SORGU VE KARŞILAŞTIRMA OPERATÖRLERİ

İF = EGER

ELSE = BAŞKA 

ÖRNEK

if(elma == yarım elma){ // karşılaştırıyor .

serial.println(“Eşit”); // eşit ise ekrana yazacak.

delay (1000); // 1000ms bekliyoruzki diger komuta geçsin 2 komut aynı anda ekrana yazmasın .

}

else (elma=! yarımelma){ // karşılaştırıyor

serial.println (“Eşit Degil!”); // eşit degil ise ekrana yazacak

delay (1000); 1000 ms aynısını burda yapıyoruz sonra yukarıdaki sorguya geçecek döngü devam edecek .

}

basit Bir İşlem .

Burda Eşit Veya Degilsede Serial Haberleşmede Arayüz Ekranına Veri Göndericek VE Ekrana İstedigimiz Eşit Veya Eşit Degil Yazacak

DALLANMA NEDİR ?

Sorgu İşlemi Bittikten Sonra Program Size Ne Yapayım Diye Soracaktır Yani Yazılım İçinde Bunu Belirtmelisiniz Kısacası.

buda En Basit Yoldan Örnek Vermek Gerekirse Elmadan Örnek Olarak Eşitse Bunu Yaz Degilse Bunu Yaz Gibi

Yani 2 Veya Bir Çok Şeyi Kontrol Vasıtasıyla Yaptırmanıza Yarayan Bir İşlemdir Dallanma .Algoritma

Burdada Gördügünüz Üzere Şart Aranıyor Yanlış İse komut 2 yi sonra komut 3 ü Yapıyor .

Eger Şart Dogru Yerine Gelmiş İse Komut 1 i sonra komut 3 ü yapıyor .

Elektronik Teknisyeni 

Niyazi Işık